teststyle
Filmic Natural (dt 3.0+)
Montagna
SM-G780G DNG & Color balance - andtcvet
Ocean sunset - Cyril Bosselut
Bayonne - Cyril Bosselut
sharp hair - xarkamx
Kodachrome 64
Mellow Super Legacy
D750 - hduenas
Kodachrome - kodachrom
A7III-starting point - Tim Roach
Filmic Natural (dt 3.0+) - Alexander Rabtchevich (based on Aurélien Pierre recommendations)