Slightly vintage v.1.0 - Francisco Cribari
B&W noir v.1.0 - Francisco Cribari
color vintage with a twist 1.0 - Francisco Cribari
Film - color with a twist v.1.0 - Francisco Cribari
B&W tuned v.1.1 - Francisco Cribari
B&W tuned v.1.0 - Francisco Cribari
Portrait with a twist v. 1.0 - Francisco Cribari
B&W with a twist (less sharpen) v. 1.0 - Francisco Cribari
B&W with a twist (more shapen) v. 1.0 - Francisco Cribari